Pyongyang Metro Yonggwang

Metro guard

Metro guard